5 utmaningar för dagens ledarskap

Ledarskap Kommunikation
Hur ska vi tänka kring ledarskap i dagens digitala landskap? Vad finns det för utmaningar, och hur kan ni som företag lösa dem och stärka personalgruppen? Vi har kartlagt 5 av de största utmaningarna som ledare idag möter – och hur ni som organisation kan hantera dem.

En bra ledare som fokuserar på sina medarbetares engagemang påverkar hela verksamheten positivt. Med rätt verktyg kan era ledare få personalstyrkan att utvecklas och känna sig sedda. Studier visar att organisationer som fokuserar på Employee Experience (EX) får ökad lönsamhet och en starkare verksamhet, samtidigt som medarbetare upplever sin roll som meningsfull. Ni kan skapa en stark gemenskap i teamet och mer förtroende till företaget.

Men idag står våra ledare inför stora utmaningar. Distansarbete och ökad digitalisering innebär att de måste bli mer agila och anpassa sitt ledarskap till nya situationer. Här går vi igenom 5 stora utmaningar med dagens ledarskap – och hur ni i organisationen kan lösa dem.

Utmaning 1: Att leda på distans

Att leda på distans är svårt. När ett möte sker på plats är det mer naturligt. Vi ser varandra, tolkar varandras signaler och en ledare kan känna sig lugn med att arbetsuppgifter utförs eftersom hen hela tiden kan se att medarbetarna är där. Medarbetaren kan känna sig trygg i att man när som helst kan få hjälp, eftersom ledaren är inom fysiskt räckhåll.

Idag sker inte den naturliga interaktionen lika ofta. Under distansarbetet uppstår ett flertal utmaningar, som till exempel att ledaren måste våga lita på att deras team faktiskt utför sina uppgifter. Dessutom måste ett närvarande ledarskap ske på annat sätt än genom fysisk interaktion.

Ett vanligt misstag som många ledare gör i denna situation, är att de bokar in ett antal onödiga möten med sina anställda, för att visa sin närvaro på det sättet. Men onödiga möten riskerar att ta upp viktig plats i kalendern och skapa störningsmoment i arbetsflödet.

Dagens ledare bör i stället arbeta med ett annat sorts ledarskap. De behöver arbeta med att uppmuntra, stötta och skapa struktur för sina anställda. Och de behöver verktyg för att skapa en samhörighet mellan sig själva och sina medarbetare även på distans. Tips på hur de kan gå till går finner du i exemplen nedan.

Utmaning 2: Tydlig och närvarande kommunikation

Bra ledare har en god kommunikationsförmåga. De är ansvariga för att skapa en gemenskap inom teamet, främja arbetet och bidra till medarbetarnas välmående. Idag måste det ske även på distans.

När vi kommunicerar och möts fysiskt använder vi fler sinnen än bara talet. Under det mänskliga mötet läser vi av varandra och under en fysisk interaktionen sänder vi ut signaler med vårt kroppsspråk, doft, utseende, blickar och röstläge. Vi får snabbt en känsla av personen som vi står inför. Men när mötet sker digitalt är det som att gå från 20 sinnen till att bara använda ett eller två sinnen. Vårt kommunikationsspann blir med andra ord extremt begränsat.

Att leda väl i det digitala utrymmet handlar därför om att stimulera och skapa mänskliga interaktioner i så stor utsträckning som möjligt. Videosamtal är ett bra verktyg för det. Alla i teamet kan se varandra och det aktiverar fler sinnen än kommunikation som endast sker på telefon och via mejl. Här underlättar det om ledarna inför tydliga riktlinjer för videosamtalen. Alla i teamet bör ha kameran på och det kan även vara viktigt att de ser välvårdade ut trots att de arbetar hemifrån. Dessa typer av distansmöten kan skapa en grund för gemenskap och skänka en arbetskänsla i gruppen vilket är viktigt när de flesta inte befinner sig på ett kontor.

Uppmuntra era ledare till ett närvarande ledarskap. Genom att boka in kontinuerliga, individuella möten med sina medarbetare kan de fånga upp hur personerna i arbetsgruppen mår. De kan även upptäcka problem i ett tidigt skede och därmed kunna hjälpa till med lösningar. På det viset undviker ni stora konflikter internt och era ledare kan bidra till att utveckla lösningar till mer effektiva rutiner, genom att helt enkelt lyssna på sitt team.

”Att leda väl i det digitala utrymmet handlar om att stimulera och skapa mänskliga interaktioner i så stor utsträckning som möjligt”

Utmaning 3: Olika kommunikationskanaler

I vilken typ av forum passar viss typ av kommunikation? Hjälp era ledare strukturera upp när, var och hur deras team ska kommunicera med varandra på distans. 

Slack kan exempelvis vara ett ställe för vardagligt prat och mingel, medan Trello en plats för planering och delegering, och mejl ett forum för uppdateringar. Oavsett hur kanalerna används ska det vara tydligt för alla, så medarbetarna vet exakt var de ska hitta information om sina arbetsuppgifter. Otydliga kanaler leder annars lätt till missförstånd och misskommunikation. 

Era ledare ansvarar för att både delegera ut arbetsuppgifter och att säkra att informationen har nåtts och uppfattats av medarbetaren. Det räcker med andra ord inte med att bara delegera ut en uppgift och sen invänta ett resultat. Ni måste stötta ledarna med att skapa rutiner för att stämma av arbetet med sina medarbetare, så att de vet att alla har tagit del av informationen. Den formen av avstämning ger även utrymme för deltagarna att ställa eventuella frågor om det är någonting som är oklart. En sådan struktur stärker er verksamhet och gör att alla kan arbeta mer effektivt. 

Utmaning 4: Medarbetarnas välmående 

I början på pandemin och restriktionerna trodde man först att distansarbetet skulle leda till mindre stress. Studier visar dock att situationen blev tvärtom. Många mår sämre psykiskt, arbetar mer och har en högre stressnivå. 

Med facit i hand kan vi se att distansarbetet har påverkat vårt välmående negativt i det stora hela. Mindre socialt utbyte, isolering och stress är ett gäng bidragande faktorer till detta. Som företag är ni ansvariga för era medarbetares välmående. Ledarna måste ha verktyg för att kunna finnas där som stöd för dem. För inte nog med att psykisk ohälsa drabbar den individuella medarbetaren – det är även bevisat att hela verksamheten blir negativt påverkad. Förutom sjukskrivningar blir övriga medarbetare negativt berörda. Ett team som inte mår bra är inte lika engagerade och kommer självfallet inte att prestera lika effektivt, vilket i slutändan leder till minskad lönsamhet. En mardröm för vilken företagsledare som helst! Så hur tacklar du det här problemet proaktivt?

För det första är viktigt att förstå varför välmåendet har försämrats. Anledningen till att arbetsbelastningen och stressen blir mer påtaglig är ofta på grund av att medarbetare som arbetar på distans känner sig tvungna att ”bevisa” och ”överbevisa” att de arbetar. När de inte längre kan uppvisa sin närvaro genom att dyka upp på kontoret så överkompenserar de för att visa resultat. Under kontorstid är det okej att en del av arbetstiden går ut till att prata med kollegor och det blir naturliga pauser. Men när arbetet sker hemma är det många som känner att de måste arbeta och prestera non-stop under hela dagen. Dessutom finns jobbet hela tiden med dem, och det kan vara svårt att på ett naturligt sätt avsluta arbetsdagen. Den här negativa spiralen skapar stress både hos medarbetarna och hos ledarna. Dessvärre leder det nödvändigtvis inte till bättre resultat eftersom en hel del arbetsuppgifter som utförs av stressade medarbetare har fokus på tidseffektivitet, och inte kvalitet. 

Ledarskap Kommunikation

En annan anledning till lägre välmående är att många medarbetare känner sig isolerade. Det har blivit tydligt att personer med introverta personlighetsdrag lider mer av distansarbetet än personer som är mer sociala och extroverta. Medarbetare med introverta personlighetsdrag tenderar att bli mer isolerade både under jobbtid och fritid och har nödvändigtvis inte ett stort socialt kontaktnät utanför arbetsplatsen. När kontoret inte längre är öppet, blir de ensamma.

Så hur kan dagens ledare möta dessa utmaningar? Nyckeln ligger i att arbeta med ett frekvent ledarskap för att stötta personalen. Verksamheten måste införa ett stabilt och tryggt ledarskap, som skapar förtroende och arbetsharmoni för medarbetaren. Era ledare måste vara öppna för flexibilitet och anpassa arbetssättet efter medarbetarens förutsättningar. Det skapar meningsfullhet och en känsla av förtroende från medarbetaren till arbetsplatsen. Det hjälper dem att känna sig stärkta och motiverade av friheten och tilliten som ledaren visar. Era ledare kan även arbeta aktivt med att inkludera personer i arbetsgruppen som inte vanligtvis tar så stor plats. Under distansarbete finns en risk att de individerna blir ännu mer osynliga. Genom att strukturera upp de digitala mötesformerna så att alla får möjlighet att uttrycka sig, kan alla få möjligheten att känna sig sedda, oavsett personlighetsdrag.

Utmaning 5: Skapa engagemang genom ett tydligt syfte

Era ledare spelar en nyckelroll i att forma er företagskultur. Att ha medarbetare som endast arbetar för att få ut sin lön kommer dessvärre inte bidra till att ni får högre lönsamhet och större utveckling. Ni behöver skapa engagemang bland era medarbetare. Enligt studier så ökar då produktiviteten och lönsamheten, då medarbetare som är ”helt engagerade” levererar 22% bättre än de som är ”normalt engagerade”. Medarbetare som är engagerade i verksamheten visar entusiasm, kreativitet och kan komma med nya idéer som kan utveckla hela företaget. De är ofta positiva till förändringar och är sällan sjukskrivna. Icke engagerade medarbetare har större frånvaro, är negativa till förändringar och riskerar att sprida negativitet i teamet. 

Så hur kan ni stärka ert ledarskap så att era medarbetare känner engagemang? Ett tydligt och konkret tips är att ge dem ett djupare syfte med sina arbetsuppgifter. Anledningen är biologi!

Det har nämligen visat sig att medarbetare som inte känner till verksamhetens egentliga syfte och mål upplever stress, vilket minskar deras produktion av det behagliga hormonet oxytocin. Oxytocin produceras när man känner ett starkt samband till andra, och när produktionen minskar upplever man alltså ett sämre samarbete med andra. Medan medarbetare som känner till målen och vart företaget är på väg producerar dopamin, vilket gör att medarbetarna känner sig mer engagerade, målmedvetna och drivna – en känsla som alltså har sitt ursprung i hjärnans hormoner!  

Era ledare behöver med andra ord stöttning från er som organisation för att först och främst få en egen överblick av syftet och målen ni strävar efter. De måste förstå företagets vision, mission och mål för att kunna inspirera och leda sina medarbetare mot det gemensamma målet.

När era medarbetare känner att de bidrar med någonting viktigt till företaget, och kan se hur deras arbetsuppgifter leder till ett större resultat, kommer de att bli motiverade. 

Utan ett tydligt syfte och mål sker dessutom lätt missförstånd. Det är inte ovanligt att era team och ledare prioriterar fel saker, om de inte förstår vilket resultat de arbetar mot. 

Säkerhetsställ därför att alla i verksamheten har koll på era strategier, mål och resultat. Var transparent och uppmuntrande. När alla känner ett ansvar för rollen som de spelar skapar ni gemenskap och tydliga målbilder. Det leder till starkare driv och högre lönsamhet i verksamheten. 

Ledarskap Kommunikation
Lösningen – agilt ledarskap

Idag finns det ledare på alla nivåer – man måste inte vara chef för att anses vara en viktig ledare för sitt team. Den gamla hierarkipyramiden har med andra ord plattats till. Därför krävs ett agilt ledarskap där man som ledare har ansvar i flera olika sammanhang. Och det kommer med sina utmaningar. 

Studier säger att företag som visar sina medarbetare förtroende får otroliga siffror tillbaka, vad gäller mindre stress, högre engagemang och bättre produktivitet från sina anställda. Det är med andra ord väldigt gynnsamt att arbeta med att stärka ert ledarskap och få engagerade medarbetare.

För att stärka er verksamhet bör era ledare fokusera på att arbeta med att uppmuntra och engagera sin arbetsgrupp. Det kan de göra genom att sätta tydliga riktlinjer, visa tillit, uppskattning, närvaro och genom att vara lyhörd. 

Så hur kan du stötta ledarna i det arbetet? 

Att man föds till en naturlig ledare är en myt. Ledarskapet är något som alla kan utveckla. Som organisation kan ni stötta era ledare med rätt typ av vägledning, så att de kan utveckla effektfulla ledarskapsvanor och möta dagens utmaningar. Det finns stöd och smarta verktyg som kan hjälpa er att implementera nya rutiner och beteendeförändringar hos ledarna. I slutändan leder den satsningen till en mer välmående arbetsgrupp och ökad lönsamhet för hela verksamheten.

Vill du veta mer om hur ni kan utveckla ert ledarskap på företaget? I vår öppna guide om “Framtidens Ledarskap” finner du all information du behöver om hur ni kan ta era första steg och hur ni kan mäta resultatet av arbetet. Du hittar den via knappen här nedan.

Vill du få mer insikter och tips om ledarskapsutveckling?
Anmäl dig gärna till vårt ledarskapsutskick nedan. Du blir då först med att få våra insikter,  praktiska tips och eventinbjudningar.

 

Leading Change

Att leda i förändring – det nya normala

Förmågan att leda i förändring har blivit ett kompetenskrav i ledarrollen, men har ledarna det praktiska stöd och den hjälp de behöver? Och hur kan vi hjälpa ledare att med självförtroende kliva in i förändringsledningen?

Read More »

Daily leadership training for better results

FAQ

Privacy Policy

Terms & Conditions

Cookie Policy

Follow Us

Email: hello@yomento.com